ایمیل تبلیغاتی

ایمیل تبلیغاتی یکی از راهکارهای افزایش فروش است ولی نه با هر ترفند و روشی! اینکه شما هزاران ایمیل تبلیغاتی ارسال کنید دلیل بر افزایش فروش شما نخواهد بود چه بسا که با استفاده از راهکارهای غیر اصولی نتیجه عکس هم بگیرید.

برای ارسال ایمیل تبلیغاتی قبل از هرچیزی خود را جای دریافت کننده ایمیل قرار دهید و یا حتی میتوانید از متن ایمیل خود به صورت آزمایشی به 10 نفر از دوستان خود ارسال نمایید تا نظر آنها را جویا شوید.آیا متن ایمیل شما همان چیزی است که توجه آنها را جلب میکند؟ آیا عنوان ایمیل شما باعث میشود که افراد دریافت کننده اهمیتی به ایمیل تبلیغاتی شما بدهند.

ارسال ایمیل تبلیغاتی نه تنها باید در زمان مناسب انجام شود.بلکه محتوانی آن ، نوع قالب و رنگ بندی و شرایط خاص فروش شما میتواند اهمیت زیادی در تعداد باز شدن ایمیل شما داشته باشد.